ดิจิทัลเสริมศักยภาพ OTOP ดึงสินค้าชุมชน ขายคนทั่วโลก

1119

ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างไม่มีขีดจำกัดปฏิเสธไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานเทคโนโลยี และต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปโดยปริยายผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลทางการตลาดไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนของภาคเอกชนและท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศด้วย การตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการแข่งขันให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบสมัยใหม่จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รู้จักโอทอป
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ที่หยิบเอาภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม และทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่

โอทอปยุคดิจิทัล
ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปให้ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มช่องทางการค้าขายผ่าน e-Commerce เต็มรูปแบบ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ 

เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าโอทอป

WWW.OTOPTODAY.COM 
 เป็นเว็บไซต์ที่กรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเว็บ Link เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้โดยตรงจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ

WWW.THAITUMBON.COM
แนะนำทุกรายละเอียดของแต่ละตำบลทั่วประเทศ ทั้งรายละเอียดทั่วไป สถานที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดยแบ่งเป็นภาค แยกเป็นจังหวัด และแบ่งย่อยเป็นตำบล สินค้าโอทอป แบ่งแยกเป็นประเภทของสินค้าทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ประดับ ตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นให้ค้นหา เช่น ศูนย์โอทอป หมู่บ้านโอทอป ผู้ผลิตโอทอป เป็นต้น

OTOP CITY กิจกรรมเสริมสร้างเศษรษฐกิจ ให้ชุมชนแข็งแรง
กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ในชุมชนหมู่บ้านมีรายได้กระจายไปทั่วประเทศ  และยังเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนทั่วทิศ ทั่วแดนมาจำหน่าย และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น

เพราะทุกคนต้องพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัล แม้แต่การค้าในหน่วยเล็กๆ ก็ต้องปรับตัว  และหากใครต้องการคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ของการค้า การทำการตลาดออนไลน์ ก็สามารถเข้าไปปรึกษา หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชนในจังหวัด หรือตำบล ของท่านได้

รายการอายุน้อยร้อยล้าน แคมเปญพิเศษ Digital Life ดูสดพร้อมกันได้ที่
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน 
Facebook : อายุน้อยร้อยล้าน
และช่อง Workpoint 23
ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 09.00 น.