เป็นหัวหน้าอย่างไร ให้ Team ทำงานได้ Work คุณสอง ภาสกร ไวยวรรณะ

326

ความเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้างานเท่านั้น เพราะเราทุกคนสามารถมีความเป็นผู้นำได้ เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำตัวเอง และใช้ความเป็นผู้นำนี้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Five level of leadership : 5 ขั้นของการเป็นผู้นำ

1. Position(ตำแหน่ง) : คนตามคุณ เพราะเขาต้องตาม เป็นขั้นของตำแหน่งที่ติดตัวเรามา ควรระวังเรื่องการใช้ตำแหน่งในการปกครองคน ควรทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนที่จะนำคน

2. Relationship(ความสัมพันธ์) : คนตามคุณ เพราะเขาอยากตาม เนื่องจากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตาม

3. Result(ผลงาน) : คนตามคุณ เพราะคุณมีผลงานที่ดี ประสบความสำเร็จ

4. Reproduce(ถ่ายทอดความรู้) : คนตามคุณ เพราะคุณเก่ง พร้อมที่จะสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ดี ๆ ให้แก่เขาได้

5. Respect (การนับถือ) : คนตามคุณ เพราะเขาเชื่อ และไว้ใจคุณโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคุณเป็นผู้นำที่ดีในทุก ๆ ขั้นที่ผ่านมา

Momentum (ความสมดุล) ในทีมประกอบไปด้วย Builder (ผู้สร้าง), Follower(ผู้ตาม), Avoider(ผู้ที่คอยหลีกเลี่ยง), Breaker(ผู้ที่ไม่เห็นด้วย) หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้เกิดขั้นของผลลัพท์ที่ดีตามมาด้วย

โครงสร้างในการ Feed forward (การป้อนข้อมูลกลับไป) คือการชื่นชม 3 ส่วน และการเพิ่มเติมอีก 1 ส่วน เป็นกระบวนการที่ทำให้คนเก่งขึ้น และยังรู้สึกดีกับคำแนะนำที่ดีจากผู้นำ

แต่ละขั้นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเอง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการสร้างผลงาน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ตาม จึงจะเป็นผู้นำที่ดี ที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้